notes d'interés

ATENCIÓ ALS PARES

L'escola demana l'implicació dels pares en l'aprenentatge musical dels seus fills.

Cadascun dels alumnes rebrà un usuari amb contrasenya per poder accedir a l'aplicació "Atenea", per tal de poder consultar totes les dades, notificacions, notes i tasques que l'alumne ha de realitzar en cada classe i que, per suposat, és deure dels pares revisar i fer-ne un bon ús si volen un millor aprofitament del curs per part del fill/a i que, a més, pot evitar algun que altre problema futur.

Per resoldre els dubtes que al llarg del curs puguen sorgir, hauran de dirigir-se a l'escola per parlar amb la cap d'estudis i no restar temps al professor, i si calguera, coordinar una cita entre els pares i professors afectats.

Horari cap d'estudis:

Dimarts de 9:30h a 13:30h i de 16h a 18h

ACTITUDS DELS ALUMNES I NORMES DE CONVIVÈNCIA

  • Cal portar tot el material que requerisca cada classe: llibres, partitures, llàpis, esborrador...

  • Cal tenir cura del propi instrument i dels cedits pel centre o la banda.

  • Cal ser puntuals, especialment a les classes col·lectives i de conjunt instrumental.

  • No es permet portar joguines a l'aula.

  • Cal estudiar a casa l'instrument i repassar el donat a les classes de llenguatge musical.

  • No es permet tenir el telèfon mòbil connectat durant la classe ni qualsevol altre aparell que puga distraure l'alumne durant la classe.

  • No es permet menjar a la classe.

  • No assistir a classe regularment equival a no ser evaluat, per tant, a no promocionar de curs.

  • Cal justificar les faltes d'assistència i, si és previsible, avisar amb antelació de la no assitència i el seu motiu.

  • Cal assistir a classe, participar en les activitats programades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.