Escola de Música EMUSVALL

L’escola de música esta formada per una xarxa d’escoles de música les quals compartiexen els mateixos principis educatius. També comparteixen un pla d’estudis dintre dels seus recursos didàctics i d’activitats per als alumnes i professors.
 
Alguns dels objectius de l’escola son:

 

 • Educar des de l’esperit participatiu i de la cooperació, promocionant el treball en equip, la confiança en un mateix, la voluntat de superació, la cultura de l’esforç i la constància en l’estudi.
   

 • Creure en la motivació basada en l’adquisició progressiva de competències, en la satisfacció de l’assoliment d’objectius, en el desenvolupament de la iniciativa personal i en el gaudir de la pràctica artística, tant a nivell individual com la de conjunt.
   

 • Creure que la música ha d’arribar a un màxim de població pontenciant la pràctica amateur, així mateix treballant per detectar i potenciar el talent gaudint amb la música.
   

 • Concebre l’ensenyament-aprenentatge musical al servei de la formació integral de les persones, tenint en compte els innegables valors de socialització de la música.
   

 • Gaudir de la música i aprendre amb la pràctica.
   

 • Facilitar les eines d’aprenentatge musical bàsiques per a desenvolupar en l’alumnat l’autonomia necessària per a fer música a nivell amateur, potenciant les agrupacions instrumentals i vocals.
   

 • Encaminar i facilitar la preparació als estudis professionals a tot tipus d’alumnat amb un especial interès i capacitat.
   

 • Promoure les agrupacions musicals que vinculen les escoles de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida amb l’entorn social.
   

 • Atendre les necesitats educatives de l’alumnat i del professorat en funció dels diversos perfils i capacitats.
   

 • Fomentar la formación de docents.
   

 • Aplicar una metodología sòlida per  un aprenentatge de la  música clássica i la música moderna.